Fushimi Saruhiko
[K] Anime

Cosplayer: Om_nom_nom

Status: Planned

Condition: Not Set

AyaCon 2013