Entei (Gijinka) - Pokemon

PlannedPhotos

 


Information

Entei, for with Neko-Sora's Suicune

Comments

Neko-Sora posted on 13 April, 2010 - 19:27
ENTTTEEIIII *glomps*