Ryo Hazuki
Shenmue

Cosplayer: bushido986

Complete